Ak môžete, predstavte si čas pred vynálezom internetu. Webové stránky neexistovali a knihy boli našim hlavným zdrojom informácií. Vyžadovalo si značné úsilie – a čítanie – aby sme zistili presnú odpoveď na danú otázku. Dnes si môžete otvoriť webový prehliadač, preskočiť na vyhľadávač podľa vlastného výberu a zadať Vašu otázku. Akékoľvek informácie sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. A je pravdepodobné, že niekto niekde vytvoril webové stránky s presnými informáciami, ktoré ste pri vyhľadávaní mali na mysli. Skôr než sa naučíte ako vytvárať webové stránky s HTML a CSS, je dôležité porozumieť rozdielom medzi týmito dvoma jazykmi, syntaxe každého jazyka a naučiť sa nejakú bežnú terminológiu.

HTML, po anglicky HyperText Markup Language, poskytuje obsahovú štruktúru a význam webstránky tým, že definuje jej obsah, akým sú napríklad nadpisy, odseky alebo obrázky. CSS je programovací jazyk vytvorený na tvorenie vzhľadu obsahu, napríklad pomocou písma alebo farieb.

Tieto dva jazyky – HTML a CSS – sú navzájom nezávislé. CSS by nemalo byť zapísané do dokumentu HTML a naopak. HTML bude spravidla vždy predstavovať obsah a CSS bude vždy predstavovať vzhľad tohto obsahu. S týmto porozumením rozdielu medzi HTML a CSS sa podrobnejšie pozrieme na jazyk HTML.

Pri začatí používania jazyka HTML sa pravdepodobne stretnete s novými a často podivnými výrazmi(http://www.mcredit.mx/prestamos-personales-en-linea/). Tri základné HTML pojmy, ktoré by ste mali začať používať sú elementy, tagy a atribúty.

Elementy sú označenia, ktoré definujú štruktúru a obsah objektov v rámci stránky. Niektoré z najčastejšie používaných prvkov zahŕňajú viaceré úrovne nadpisov a odseky. Elementy sú identifikované použitím uholníkov <>, ktoré obklopujú názov prvku. Prvok tak môže vyzerať napríklad aj nasledovne: . Tagy sa najčastejšie vyskytujú v pároch otváracích a uzatváracích elementov.

Obsah, ktorý spadá medzi tieto dva tagy je obsahom tohto prvku. Atribúty označujú prvky, ktoré slúžia na poskytovanie dodatočných informácií o elemente. Medzi najbežnejšie atribúty patrí atribút id, ktorý identifikuje prvok; Atribút class, ktorý klasifikuje prvok; Atribút src, ktorý špecifikuje zdroj pre vložený obsah; a atribút href, ktorý poskytuje hypertextový odkaz na prepojený obsah. Atribúty sú definované v úvodnom tagu po názve elementu. Všeobecne atribúty obsahujú názov a hodnotu. Formát týchto atribútov pozostáva z názvu atribútu, za ktorým nasleduje znamienko rovnosti a potom z hodnoty atribútu. XHTML je variant HTML, ktorý používa syntax XML, po anglicky Extensible Markup Language. XHTML má všetky rovnaké elementy ako variant HTML, ale v syntaxe sa mierne líši.

Dokumenty HTML sú textové dokumenty uložené pomocou prípony súboru .html. Ak dinero chcete začať písať HTML, potrebujete textový editor akým je napríklad Poznámkový blok pre Windows a TextWrangler pre Mac. Všetky dokumenty HTML majú požadovanú štruktúru, ktorá obsahuje nasledujúce elementy a prvky: <! DOCTYPE html>,,a.

CSS je programovací jazyk, ktorý určuje vzhľad webových stránok vrátane farieb, rozloženia a písma. Umožňuje prispôsobiť prezentáciu stránky rôznym typom zariadení, ako sú veľké obrazovky, malé obrazovky alebo tlačiarne. CSS je nezávislé na jazyku HTML a môže sa používať s ktorýmkoľvek programovacím jazykom založeným na jazyku XML. Oddelenie kódu HTML od CSS uľahčuje udržiavanie webových stránok, zdieľanie štýlov na rôznych stránkach a prispôsobenie stránok rôznym podmienkam. Toto sa označuje ako oddelenie štruktúry (alebo obsahu) od prezentácie.