Nástroje pre správu rozpočtu

Správa Vašich peňazí a rozpočtovanie môže byť skľučujúca úloha, aj keď ste tabuľkovým géniom. Spravovanie účtov, sledovanie pohybu peňazí a sledovanie všetkého iného môže byť ťažké, ale existujú osobné finančné nástroje, ktoré uľahčujú prácu. Nižšie popíšeme niektoré z najlepších nástrojov osobných financií, ideálne pre sledovanie Vašich financií. Tieto nástroje sú najlepšie, najjednoduchšie a väčšinou sú bohaté na funkcie, pokiaľ ide o správu viacerých účtov, ktoré Vám pomôžu udržať si rozpočet v medziach a poskytujú Vám jasný obraz o Vašom finančnom zdraví – quicklån.

Ako prvý spomenieme aplikáciu Mint. Je bezplatná, založená na webe, a bola jedným z prvých bezplatných osobných finančných nástrojov na internete, ktoré sa pripojili ku všetkým Vašim bankám, investíciám, penzijným fondom, kreditným kartám a iným finančným účtom, aby Vám rýchlo poskytli kompletný obraz Vášho finančného zdravia. Táto služba je stále zadarmo a stále skvelá a podporuje stále viac a viac bánk. Môžete vidieť všetky Vaše peniaze, kde sa pohybujú, a aké sú Vaše zostatky na Vašom účte kedykoľvek. Tiež Vám tiež umožňuje zostaviť rozpočet pre domácnosť a varuje Vás, ak sa ho nedržíte, uvidíte, koľko míňate a na aké typy nákupov alebo pomôcok, môžete si nastaviť ciele úspor a mnoho viac. Výhodou je, že pomocou aplikácie nemôžete platiť, ale iba vidíte, koľko peňazí zostáva na Vašom účte a kam sa tieto pohybujú. Ukazuje Vám finančné produkty, ktoré by mohli ušetriť pre Vás viac peňazí z dlhodobého hľadiska, ako sú kreditné karty s nižším úrokom alebo účty s vyšším úročením. Mobilná aplikácia je dostupná pre iOS, Android a Windows Phone.

Ďalšou aplikáciou je YNAB. Samotná aplikácia je k dispozícii pre operačné systémy Windows a OS X s mobilnými verziami pre iOS a Android. Keďže aplikácia beží lokálne, máte prístup k Vašim finančným informáciám v režime off-line, ak to potrebujete, a YNAB stále obnovuje transakcie z Vašich bánk, kreditných kariet, penzijných fondov a iných účtov, aby Vám poskytla prehľad o Vašom finančnom zdraví. Aplikácia Vás prevedie nastavením finančných cieľov a dodržiavaním týchto kritérií, pomôže Vám zosúladiť účty a sprevádza Vás cez proces rozpočtovania samlelån jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Môžete skúsiť YNAB bezplatne po dobu jedného mesiaca, ale po uplynutí tohto obdobia budete musieť za aplikáciu zaplatiť.

Menej známou aplikáciou je GnuCash a je určená pre tých ľudí, ktorí by radšej bezplatnú alternatíva na sledovanie financií, ktorá nemusí nutne vyžadovať spojenie s Vašimi bankami alebo pripojenie na externé služby. Je dostupná pre systémy Linux, BSD, Solaris, OS X a Windows. GnuCash používa vyvážený prístup k spravovaniu Vašich financií, čo znamená, že žiadna transakcia nemôže byť vykonaná bez toho, aby ste na ňu určili iný účet, čo zaručuje, že Vaše účtovníctvo je vedené vždy dobre. Podobne môžete naplánovať transakcie a vytvárať opakujúce sa položky. Aplikácia podporuje rozdelené transakcie, pomáha zosúladiť účty a umožňuje vytvárať podrobné prehľady a grafy, ktoré Vám pomôžu pochopiť, na čo míňate peniaze a kedy.

MoneyDance je našou poslednou aplikáciou, ktorú si dnes uvedieme. Je dostupná pre OS X, Windows a Linux. MoneyDance je robustný osobný finančný nástroj, ktorý podporuje online bankovníctvo (takže si môžete stiahnuť transakcie od Vašej banky a spravovať Vaše investície v aplikácií) a rozpočet. Môže sa pripojiť k stovkám finančných inštitúcií a môžete si sami pridávať transakcie, ak si to vyberiete.

Opcia na finančnom trhu

V oblasti financií je opciou zmluva, ktorá dáva kupujúcemu (držiteľovi opcie) právo, ale nie záväzok kúpiť alebo predať podkladové aktíva alebo nástroj v určitej realizačnej cene v určený deň v závislosti od formulára z tejto možnosti. Stála cena sa môže stanoviť na základe spotovej ceny (trhovej ceny) podkladového cenného papiera alebo komodity v deň vyradenia opcie alebo môže byť stanovená so zľavou v prémii. Predávajúci má zodpovedajúcu povinnosť splniť transakciu – predať alebo kúpiť – ak kupujúci (vlastník) uplatňuje túto možnosť. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu opciu ako súčasť inej transakcie, ako je emisia akcií alebo ako súčasť motivačného programu zamestnancov, inak by kupujúci zaplatil predávajúcemu odmenu za opciu. Kúpna opcia by sa bežne uplatňovala len vtedy, ak je realizačná cena nižšia ako trhová hodnota podkladového aktíva, zatiaľ čo opcia by bola bežne vykonávaná len vtedy, keď je cena vyššia ako trhová hodnota. Po uplynutí dátumu platnosti uplynie platnosť opcie a prepadne prémia predávajúcemu. Prémia je v každom prípade príjmom predávajúceho a zvyčajne stratou kapitálu kupujúceho.

Vlastník opcie môže v závislosti od možnosti predávať túto opciu tretej strane na sekundárnom trhu, a to buď v rámci mimoburzovej transakcie alebo vo forme výmeny opcií. Trhová cena alternatívy v americkom štýle sa zvyčajne blíži k cenám podkladových akcií, čo je rozdiel medzi trhovou cenou akcií a cenou opcie. Skutočná trhová cena opcie sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, napríklad významný držiteľ opcie môže potrebovať predať opciu, pretože blíži sa k dátumu uplynutia platnosti a nemá k dispozícii finančné zdroje na uplatnenie tejto možnosti, alebo kupujúci trh sa snaží získať veľký počet týchto opcií. Vlastníctvo opcie spravidla neoprávňuje držiteľa na žiadne práva spojené s podkladovým aktívom, ako sú hlasovacie práva alebo akékoľvek príjmy z podkladového aktíva, ako je napríklad dividenda.

Podobné zmluvy boli použité od dávnych čias. Prvým známym kupujúcim opcií bol starý grécky matematik a filozof Thales z Milétu. Pri určitej príležitosti sa predpovedalo, že zber olív v sezóne bude väčší ako zvyčajne a počas mimosezónneho obdobia získal právo používať niekoľko olivových lisov na jar – sms. Keď prišla jar a množstvo olív bolo väčšie, než sa očakávalo, využil svoje možnosti a potom prenajal lisy za oveľa vyššiu cenu, než zaplatil za svoju opciu. V Londýne sa opcie stali známymi obchodnými nástrojmi v 90. rokoch 20. storočia počas panovania Viléma III. a Márie II. Privilégiami boli predajné opcie v severnej Amerike z 19. storočia, ponúkané špecializovanými predajcami. Ich realizačná cena bola stanovená na zaokrúhlenú trhovú cenu v deň alebo v týždni, kedy bola opcia kúpená, a dátum uplynutia platnosti bol zvyčajne tri mesiace po zakúpení. Neobchodovali sa na sekundárnych trhoch.

Na trhu s nehnuteľnosťami sa opcie na nákup dlho používajú na kúpu veľkých pozemkov od oddelených vlastníkov. Napríklad developer platí za právo kúpiť niekoľko priľahlých pozemkov, ale nie je povinný tieto pozemky kúpiť, a nemusí, ak dokáže kúpiť všetky pozemky v celom pozemku. Filmoví alebo divadelní producenti často kupujú právo – ale nie povinnosť – dramatizovať konkrétnu knihu alebo scenár. Úvery poskytujú potenciálnemu dlžníkovi právo – ale nie záväzok – požičať si v určenej lehote. Veľa dlhopisov je prevoditeľných na bežné akcie na základe voľby kupujúceho, alebo môže byť na základe voľby emitenta kúpená späť v špecifikovaných cenách.

HTML a CSS

Ak môžete, predstavte si čas pred vynálezom internetu. Webové stránky neexistovali a knihy boli našim hlavným zdrojom informácií. Vyžadovalo si značné úsilie – a čítanie – aby sme zistili presnú odpoveď na danú otázku. Dnes si môžete otvoriť webový prehliadač, preskočiť na vyhľadávač podľa vlastného výberu a zadať Vašu otázku. Akékoľvek informácie sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. A je pravdepodobné, že niekto niekde vytvoril webové stránky s presnými informáciami, ktoré ste pri vyhľadávaní mali na mysli. Skôr než sa naučíte ako vytvárať webové stránky s HTML a CSS, je dôležité porozumieť rozdielom medzi týmito dvoma jazykmi, syntaxe každého jazyka a naučiť sa nejakú bežnú terminológiu.

HTML, po anglicky HyperText Markup Language, poskytuje obsahovú štruktúru a význam webstránky tým, že definuje jej obsah, akým sú napríklad nadpisy, odseky alebo obrázky. CSS je programovací jazyk vytvorený na tvorenie vzhľadu obsahu, napríklad pomocou písma alebo farieb.

Tieto dva jazyky – HTML a CSS – sú navzájom nezávislé. CSS by nemalo byť zapísané do dokumentu HTML a naopak. HTML bude spravidla vždy predstavovať obsah a CSS bude vždy predstavovať vzhľad tohto obsahu. S týmto porozumením rozdielu medzi HTML a CSS sa podrobnejšie pozrieme na jazyk HTML.

Pri začatí používania jazyka HTML sa pravdepodobne stretnete s novými a často podivnými výrazmi(http://www.mcredit.mx/prestamos-personales-en-linea/). Tri základné HTML pojmy, ktoré by ste mali začať používať sú elementy, tagy a atribúty.

Elementy sú označenia, ktoré definujú štruktúru a obsah objektov v rámci stránky. Niektoré z najčastejšie používaných prvkov zahŕňajú viaceré úrovne nadpisov a odseky. Elementy sú identifikované použitím uholníkov <>, ktoré obklopujú názov prvku. Prvok tak môže vyzerať napríklad aj nasledovne: . Tagy sa najčastejšie vyskytujú v pároch otváracích a uzatváracích elementov.

Obsah, ktorý spadá medzi tieto dva tagy je obsahom tohto prvku. Atribúty označujú prvky, ktoré slúžia na poskytovanie dodatočných informácií o elemente. Medzi najbežnejšie atribúty patrí atribút id, ktorý identifikuje prvok; Atribút class, ktorý klasifikuje prvok; Atribút src, ktorý špecifikuje zdroj pre vložený obsah; a atribút href, ktorý poskytuje hypertextový odkaz na prepojený obsah. Atribúty sú definované v úvodnom tagu po názve elementu. Všeobecne atribúty obsahujú názov a hodnotu. Formát týchto atribútov pozostáva z názvu atribútu, za ktorým nasleduje znamienko rovnosti a potom z hodnoty atribútu. XHTML je variant HTML, ktorý používa syntax XML, po anglicky Extensible Markup Language. XHTML má všetky rovnaké elementy ako variant HTML, ale v syntaxe sa mierne líši.

Dokumenty HTML sú textové dokumenty uložené pomocou prípony súboru .html. Ak dinero chcete začať písať HTML, potrebujete textový editor akým je napríklad Poznámkový blok pre Windows a TextWrangler pre Mac. Všetky dokumenty HTML majú požadovanú štruktúru, ktorá obsahuje nasledujúce elementy a prvky: <! DOCTYPE html>,,a.

CSS je programovací jazyk, ktorý určuje vzhľad webových stránok vrátane farieb, rozloženia a písma. Umožňuje prispôsobiť prezentáciu stránky rôznym typom zariadení, ako sú veľké obrazovky, malé obrazovky alebo tlačiarne. CSS je nezávislé na jazyku HTML a môže sa používať s ktorýmkoľvek programovacím jazykom založeným na jazyku XML. Oddelenie kódu HTML od CSS uľahčuje udržiavanie webových stránok, zdieľanie štýlov na rôznych stránkach a prispôsobenie stránok rôznym podmienkam. Toto sa označuje ako oddelenie štruktúry (alebo obsahu) od prezentácie.

PHP

PHP je skriptovací jazyk, ktorý je vykonávaný na strane serveru a vkladaný do bežného HTML kódu. Čo to znamená? Každú stránku, ktorá obsahuje PHP skripty, server najprv zoberie a vykoná všetky príkazy v PHP, ktoré sú na stránke uvedené. Neskôr pošle klientovi už čistý HTML kód, ktorý je výsledkom bežania skriptu. Príkazy PHP sú vkladané priamo do HTML kódu a sú oddelené tagmi.

PHP je veľmi všestranný jazyk, v ktorom sa dá relatívne ľahko naprogramovať spravodajský server alebo online obchod – împrumut rapid – credit247.ro. Dáta sa môžu ukladať buď do obyčajných textových súborov alebo do databázy. Hračkou je spracovávanie dát z formulárov, jednoducho vytvoríte rôzne online testy alebo naprogramujete kvalitný reklamný systém. PHP sa vkladá do kódu HTML, takže pre tvorbu PHP skriptu zvyčajne stačí akýkoľvek bežný HTML editor, akým je napríklad Poznámkový blok.

PHP kód sa píše priamo do stránky, podobne ako HTML. Aby sa teda poznalo, odkiaľ až pokiaľ PHP siaha, je nutné označiť nejaký začiatok a koniec skriptu. Súbory PHP sa ukladajú s príponou .php nie na disk, ale na webovú adresu, kde je Vaša stránka na webe uložená. Ak máte na Vašej stránke PHP kód, mali by ste po jej načítaní vidieť už iba konečný vložený text, ktorý by sa mal zobraziť bez PHP kódu. Tento sa spracoval na servery a už je vidno iba jeho výstup. Samotné príkazy sa oddeľujú bodkočiarkou a pre lepšiu prehľadnosť píšeme každý príkaz do nového riadku, aj keď to PHP priamo nevyžaduje. Naopak, ak zabudneme bodkočiarku nastáva problém a práve toto býva častým dôvodom pre chybové hlášky. Z tohto dôvodu je lepšie používať editor, ktorý takéto chyby v syntaxe identifikuje predtým, než nahráte súbor na Vašu webstránku.

Aby sa uľahčila identifikácia jednotlivých príkazov, je možné do skriptu pridať pomocou dvoch lomítok na začiatku komentár, ktorý sa pri spracovaní skriptu ignoruje a slúži napríklad pri testovaní, ak chcete označiť zmenu kódu. Ďalším prvkom kódu sú príkazy. Základných príkazov je niekoľko a medzi nich určite patrí Echo. Echo vpisuje text do stránky. Druhým významným príkazom je Include. Tento príkaz vloží do stránky obsah zadaného súboru. Je to teda napríklad spôsob, ako mať spoločnú hlavičku webu v jednom súbore a vkladať ho do všetkých stránok. Existuje taktiež príkaz Require, ktorý funguje úplne rovnako ako príkaz Include. Jediný rozdiel je v prípade, keď vkladaný súbor neexistuje. Pri príkaze Include sa vygeneruje varovanie a pokračuje sa v načítavaní skriptu, zatiaľ čo pri príkaze Require sa vygeneruje fatálna chyba a ukončí sa spracovanie skriptu.

Každá HTML stránka by mala mať hlavičku, ktorá obsahuje minimálne titulok a zvyčajne aj definíciu s kódovaním. Na úplnom začiatku dokumentu je vhodné mať značku Doctype. Na jednom webe si zvyčajne vystačíme s jedným kódovaním a titulkom.

Pozrime sa ešte na jednu časť PHP jazyka a to je funkcia. Funkcia je oddelení kus kódu, ktorý má svoje meno a práva podľa tohto mena sa dá spustiť. Jedným spustením príkazu funkcie sa dá spustiť nejaký zložitejší výpočet, a to z rôznych miest, bez toho, aby sme zakaždým museli vypísať všetky príkazy tohto výpočtu. Funkciu spustíme uvedením jej názvu, ktorý je nasledovaný guľatými zátvorkami a ukončený bodkočiarkou.

JavaScript

Mnoho webových stránok sa tvorí práve pomocou JavaScriptu. V nasledujúcom texte si vysvetlíme k čomu je vlastne JavaScript dobrý, kde sa používa a aký je rozdiel medzi webovou stránkou a webovou aplikáciou.

Tento programový jazyk našiel svoje uplatnenie na webe len v posledných rokoch, ale je stále viac a viac populárny. Je neoddeliteľnou súčasťou všetkých moderných webov. Trošku si teda povedzme o vzniku tohto jazyka, pretože len tak pochopíme, za akým účelom bol vytvorený a na čo mal slúžiť. Vznik jazyka je úzko spojený so vznikom jazyku Java. Jeho cieľom je tvoriť prenosné programy (pikavippi heti – alfalainaa.fi) medzi rôznymi operačnými systémami a dokonca medzi rôznymi architektúrami. Mal by mať taktiež jednoduchý syntax a mal obsahovať viac funkcií ako jeho predchodcovia, napríklad C++.

Prehliadače v 90. rokoch dokázali zobrazovať len statický HTML obsah. Nebolo možné na web vkladať žiadne interaktívne prvky. To sa teda muselo zmeniť a na rad prichádza JavaScript, ktorý sa implementuje do vtedy najrozšírenejšieho prehliadača Internet Explorer. Implementácia bola však problematická, pretože každý internetový prehliadač si túto robil sám, a tak nebola štandardizovaná. V dnešnej dobe sa táto situácia zlepšila najmä vytvorením JavaScriptových frameworkov, ktoré poskytujú unifikované rozhranie a riešia odchýlky v rôznych prehliadačoch. Masívne rozšírenie JavaScriptu sa pripisuje firme Google, ktorá pri svojej aplikácií Gmail používa technológiu AJAX, ktorá je založená na JavaScripte.

JavaScript má jednu dôležitú vlastnosť, ktorá ho odlišuje od iných programovacích jazykov. Umožňuje totiž načítanie časti webových stránok bez nutnosti obnovenia okna. Nemusíte tak prejsť na novú stránku alebo počkať, kým sa Vám celý obsah znovu načíta. Dôležité je si uvedomiť, že všetky aplikácie s použitím JavaScriptu bežia na strane klienta a sú teda spúšťané v prehliadači u užívateľa. Toto je obrovský rozdiel oproti iným jazykom, ako je napríklad PHP. Ponúka sa tak možnosť tvorba dynamického menu či pridávanie rôznych kontajnerov – koroton laina, ktoré umožňujú ušetriť miesto na stránke, keďže sa napríklad roztvoria len prejdením myškou cez nich. Je to veľmi šikovné a prehľadné. JavaScript je skvelý pre formátovanie textu alebo tvorbu rôznych efektov.

Pretože odosielanie formulárov na server a čakanie na následnú odpoveď je pomalé, používa sa JavaScript tiež na validáciu webových formulárov. Napríklad ak napíšete vo formulári nesprávne Vás e-mail, webová stránka Vás na to ešte pred odoslaním upozorní a tak nie je nutné celú stránku znovu obnoviť, čo by viedlo k strate už vyplnených políčok. Je nutné si však uvedomiť, že keďže JavaScript beží u klienta, môže si ho užívateľ vypnúť alebo prepísať, a preto sa nemôžeme na takúto validáciu e-mailu spoliehať a je nutné ju skontrolovať ešte raz na serveri. Výhodou JavaScriptu je však pohodlnosť a efektívnosť bez zbytočného načítania stránky.

V poslednej dobe sa objavujú v JavaScripte aj hry a vytláča tak platformu Flash. Taktiež podporuje kreslenie veľmi rýchlej vektorovej grafiky. JavaScriptová aplikácia je multiplatformová a funguje na akomkoľvek zariadení, kde je internetový prehliadač. Môže sa jednať o počítač, tablet alebo telefón.

JavaScript sa zaraďuje medzi jazyky interpretované, čo znamená, že je vykonávaný podľa svojho zdrojového kódu. Jazyk obsahuje iba jeden numerický typ, string pre text, boolean pre pravdivostnú hodnotu a object pre čokoľvek iné. Tím, že zdrojový kód sa ukladá u klienta, môže ho každý zobraziť, prepísať alebo uložiť.

Typografia

Vytvorenie webovej stránke určite nie je jednoduchým procesom. Web dizajnér ma mnoho náročných úloh a povinností. Medzi najdôležitejšie určite patrí dizajn a výber tej správnej typografie pre Váš web. Má to veľmi logický dôvod – väčšina z obsahu na webe je vo forme textu. Treba myslieť na to, že nikto nemá rád čítanie textov napísaných malých písmom alebo naopak, až takým veľkým, že pri čítaní strávi polku dňa len posúvaním stránky, hlavne na smartfóne. Dobre spravená typografia prinesie čitateľovi príjemný zážitok pri čítaní Vášho webu a zvýši pravdepodobnosť, že sa na Vašu webstránku ešte vráti prečítať ďalšie texty. Cieľom dizajnéra webstránky by malo byť zobraziť obsah v čo najjednoduchšej forme a v čo najvyššej kvalite.

Keďže tvorba webstránok zahŕňa mnoho aktivít a nástrah, popri práci s responzívnym dizajnom a upravovaním obrázkov sa často môže zabudnúť aj na nastavenie typografie stránky. Základnými princípmi typografie sú dobrá štruktúra textu a využitie nenápadných detailov, ktoré u čitateľa vzbudia záujem a prilákajú ho čítať viac alebo neskôr. Oproti minulosti to dnešní web dizajnéri určite majú ľahšie, keďže existuje mnoho písem, ktoré sa dajú využiť na webe a pomocou CSS kódu jednoducho upraviť. Ale tým pádom aj výber sa stále zväčšuje a správna voľba typografie je veľmi dôležitá.

Najpodstatnejšie prvky pri tvorbe typografie pre Vašu webovú stránku sú písmo a kontrast. Pri písme je dôležitá hierarchia, teda ako je daný text členený a akú má veľkosť. Netreba zabudnúť ani na medzery medzi jednotlivými slovami či odsekmi a na riadkovanie, ktoré bude nie príliš husté ale ani riedke.

Najdôležitejšou a viac menej prvou úlohou webového dizajnéra v oblasti typografie je výber toho správneho písma. Tento výber nie je jednoduchý a často typy obľúbených písem menia podľa aktuálnych trendov. Písmo by v každom prípade malo ladiť s Vašou značkou, dizajnom alebo logom či filozofiou. Najlepšie je vybrať také písmo, ktoré nepoužíva žiaden z Vašich konkurentov a dá sa unikátne identifikovať iba s Vašou stránkou. Zároveň by ste mali však dbať na to, že toto písmo je podporované všetkými najviac používanými prehliadačmi. Taktiež si treba overiť, či daný typ písma podporuje špeciálne znaky či diakritiku, hlavne ak sa chystáte tvoriť stránku určenú pre slovenský trh.

Podstatným prvkom typografie je taktiež hierarchia obsahu na webstránke. Nápisy jednotlivých sekcií, zvýraznené úseky textu či členenie textu, to všetko rozumieme pod hierarchiou. Dôležité je, aby čitateľ dokázal odhadnúť, ktorá časť textu je dôležitá a tak si čítal práve tú sekciu, ktorú chcete aby navštívil alebo sa o nej informoval. Webová stránka by mala byť prehľadná a jasná. Každý element na stránke má určitú funkciu, ale aj rôzny stupeň dôležitosti. Na prvý pohľad by malo byť jasné, ktorá časť textu je nadpis alebo poznámka pod čiarou, ktorá je pre čitateľa asi najmenej zaujímavá. Riadkovanie je dôležité na to, aby sa text dal dobre čítať a bol atraktívny pre oko čitateľa. Tak sa čitateľ môže rozhodnúť stráviť na Vašej stránke dlhší čas, prípadne prečítať si viac článkov.

A nakoniec ešte spomenieme ďalšiu dôležitú súčasť typografie a tou je kontrast. Je dôležité, že text a pozadie sú od seba jasne a prehľadne oddelené a odlíšené. Zlepšuje to čitateľnosť textu a pritiahne pozornosť aj starších čitateľov.

7 tipov pre web dizajnéra

Nižšie si uvedieme 10 tipov pre každého web dizajnéra, ktoré Vám pomôžu pri tom navrhnúť, vytvoriť a spravovať úspešný web.

1. Vaša webová stránka by mala odrážať identitu Vášho produktu alebo obsahu

Ak je Vaša spoločnosť založená na predaji určitého typu produktu alebo zverejňovaniu špecifického obsahu, mali by ste sa zamerať pri vývoji a dizajne webu práve na toto. Váš čitateľ by si mal automaticky spojiť dizajn Vášho webu s produktom alebo obsahom, ktorý ponúkate. Takýto dizajn posilní Vašu pozíciu na trhu a taktiež si tak získate množstvo potencionálnych zákazníkov. Ak ešte nemáte logo alebo obchodné meno pre Váš projekt, je najvyšší čas, aby ste niečo vymysleli a od toho môžete odvodiť ďalší postup.

2. Pochopte cieľ Vašej webovej stránky

Čo chcete pomocou Vašej webstránky docieliť? Aké sú Vaše hlavné ciele? Je nutné aby sa tieto odrážali aj na dizajne webstránky, pretože ak budete mať chaotickú a neprehľadnú webovú stránku, nikto ju už viackrát nenavštívi a vy stratíte potencionálnych zákazníkov. Niektoré spoločnosti používajú web na zriadenie novej značky, predaj výrobku alebo budovanie zákazníckej základne.

3. Zistite, ktorí návštevníci majú najväčší potenciál skonvertovať na platiaceho zákazníka

Počas fázy vývoja je nutné identifikovať potenciálnu zákaznícku základňu alebo cieľové publikum. Väčšina firiem má niekoľko cieľových skupín, z ktorých každá navštívi webové stránky z rôznych dôvodov. Je teda kľúčom k úspechu navrhnúť stránku tak, aby bola čo najpríťažlivejšia pre Vaše cieľové publikum a prispôsobená ich potrebám.

4. Zamerajte sa na konverziu návštevníkov na platiacich zákazníkov

Návštevníci webu sa stávajú platiacimi zákazníkmi niekoľkými spôsobmi. Môžu si zakúpiť produkt alebo službu, získať viac informácií alebo sa zúčastniť na propagovanej konferencii. Iní si môžu stiahnuť elektronickú knihu alebo informovať sa o ponuke. Interakciou s Vašou webovou stránkou návštevník urobí prvý krok, aby sa stal Vašim zákazníkom. Úspešné webové stránky poskytujú návštevníkom informácie, ktoré potrebujú.

5. Najdôležitejším prvkom každej webovej stránky je značka

Vašu značku tvorí viac ako len názov, logo a slogan. To, ako komunikujete, kto ste, čo ponúkate a prečo by sa pre Vás mal niekto rozhodnúť sú oveľa dôležitejšie prvky Vašej značky alebo webu. Je to Váš prísľub týkajúci sa kvality Vašich produktov a služieb, podľa ktorého sa zákazníci rozhodnú. Odráža hodnoty Vašej spoločnosti, pomáha budovať dôveru a definuje Váš úspech.

6. Vystupujte z davu

Nebojte sa vyskúšať jedinečné názvy a divoké dizajnérske nápady pri vývoji nových webových stránok. Vedecké štúdie ukázali, že ak webový návštevník zopakuje názov Vašej značky trikrát, je oveľa menej pravdepodobné, že na ňu zabudne. Takže zvážte jedinečný názov – alebo aspoň jedinečný dizajn!

7. Verte v seba a Váš úspech

Najlepšie dizajny a najúspešnejšie stránky na webe sú tie, ktoré odrážajú dôveru, optimizmus a úspech. Správny tón, farby a písmo Vám môže pomôcť pri šírení Vášho mena a získavaní nových zákazníkov. Vždy sa sústreďte na taký dizajn, ktorý vo Vás vyvolá čo najviac pozitívnych pocitov. Nikdy nenavrhujte stránku len z toho dôvodu, aby bola. Zahrňte nové funkcie, ktoré nikto z vašich konkurentov nemá. Urobte Váš web sviežim, jedinečným a súčasným. Súčasne vylepšíte zážitok pre návštevníkov a získajte tak viac platiacich zákazníkov.

SEO

SEO je skratka pre anglický názov Search Engine Optimalization, čo v preklade po slovensky možno nazvať optimalizáciou pre internetové vyhľadávače. Tento pojem zahŕňa množstvo postupov, ktoré slúžia na to, aby sme dosiahli čo najvyššie pozície s našou webstránkou vo výsledkoch vyhľadávanie pre dané kľúčové slová v prehliadači. Toto nám zaručí neprestávajúci tok nových návštevníkov a v dôsledku toho aj úmerne vyššie tržby.

Predstavte si, že chcete dať niečo vyhľadať vo vyhľadávači a za chvíľku dostanete výsledky tohto vyhľadávania. Až skoro tri štvrtiny užívateľov klikne na jeden z prvých troch výsledkov vyhľadávania. Ak sa Vám teda podarí pomocou SEO dostať Vašu webstránku medzi tieto tri prvé pozície, máte zaručený príval nových zákazníkov, čím zvýšite návštevnosť webu a oslovíte obrovský počet nových čitateľov, ktorí sa môžu stať Vašimi budúcimi potencionálnymi platiacimi zákazníkmi. Štúdie zistili, že vyhľadávače sú celosvetovo až druhým najčastejším dôvodom, prečo čitateľ Vašu stránku navštívi a vedú tak k zvýšeným konverziám čitateľa na platiaceho zákazníka.

Tak sa dnes SEO stalo dôležitou súčasťou každodennej práce webových dizajnérov, ktorý túto optimalizáciu zahŕňajú do každého obrázku, linku či textu. Nevyhnutnosť tejto optimalizácie spočíva aj v obrovskom konkurenčnom boji na webe o priazeň, čas a peniaze návštevníka. Každý sa teda snaží o tom, aby oslovil čo najvyšší počet zákazníkov svojou ponukou a webstránkou.

SEO ale nefunguje len na jednoslovných spojeniach. Dôležité je vytvoriť dokonalú sieť kvalitných a často aj dlhých kľúčových slov, ktoré sú relevantné vzhľadom k obsahu Vašej webstránky. Základným postupom ako SEO funguje je vyhľadanie kľúčového slova užívateľom a následne toto vyhľadávanie v prehliadači zobrazí Vašu stránku na popredných miestach výsledkov vyhľadávania. Optimalizácia pre vyhľadávače na internete je zaručený spôsob ako získať na dlhú dobu vysokú mieru návštevnosti. Je to veľmi efektívny spôsob, pretože nevyžaduje tvorbu žiadnych online kampaní alebo tvorbu platených reklám.

Nižšie Vám ponúkame prehľad výhod optimalizácie Vašej webstránky pre internetové prehliadače.

  • Možnosť získať dlhodobo veľký počet nových návštevníkov, ktorý sa môžu stať Vašimi zákazníkmi
  • Môžete sa sústrediť na špecifickú skupinu zákazníkov, o ktorých si myslíte, že by ich mohol zaujímať Váš obsah
  • SEO nemá len krátkodobý efekt, ale ak sa raz dostanete do popredných miest vo vyhľadávači, udržíte si túto svoju pozíciu aj niekoľko mesiacov
  • Zníženie nákladov, nemusíte platiť za sponzorované odkazy alebo reklamu
  • SEO neplatí len na Google, ale aj na iné vyhľadávače ako sú Zoznam alebo Yahoo
  • Množstvo analytických funkcií, ktorými môžete sledovať a vyhodnocovať Vaše výsledky

Základné faktory SEO sa delia na dve skupiny. Jedny sú tzv. onpage faktory. Zahŕňajú faktory, ktoré sa nachádzajú priamo na Vašej stránke a môžete pomocou ich nastavenia ovplyvniť poradie vo vyhľadávačoch pri hľadaní daných kľúčových slov. Prvý krok, ktorý je nutné spraviť predtým než si budete nastavovať akékoľvek parametre SEO je nájdenie tých správnych kľúčových slov, ktoré sa vo vyhľadávači vyhľadávajú, a ktoré môžete použiť na zlepšenie poradia vo výsledkoch vyhľadávania práve pre Vašu stránku. Tento proces analýzy kľúčových slov môže prebiehať rôznymi spôsobmi, ale najčastejšie sa naň používa špecializovaný softvér. Druhými faktormi sú tzv. offsite faktory, ktoré zahŕňajú faktory, ktoré nemôžete priamo ovplyvniť na Vašej webstránke. Patria sem najmä spätné odkazy.

Editory pre tvorbu webstránok

Okrem svetovo pôsobiacich firiem, ktoré sa špecializujú na tvorbu webstránok, existujú aj niektoré malé slovenské, ale tie na trhu majú ozaj malé zastúpenie. Funkcionalita editorov sa líši, najmä podľa popularity a mesačného poplatku. Vašim cieľom je samozrejme vybrať editor, ktorý disponuje čo najviac funkciami a možnosťami, za čo najlepší pomer ceny a výkonu. Preto Vám následne uvedieme niekoľko editorov a uvedieme ich klady a zápory.

Wix

Podľa niektorých je tento editor najlepším na celom webe. Obsahuje totižto veľmi veľké množstvo funkcií a lepšie možnosti ako jeho konkurenti. Je to určite aj vďaka tomu, že na trhu už funguje niečo cez 10 rokov. Má tak nazbieraných mnoho skúseností a skvelých developerov, ktorý neustále na platforme pracujú a vylepšujú ju. Softvér spája jednoduchosť ovládania so skvelým nástrojom pre tvorbu a vývoj webstránok. Používa rozhranie HTML5 a má užívateľsky prívetivé rozhranie s jednoduchým ovládaním. Obsahuje veľké množstvo šablón, z ktorých môže nejeden editor web stránok vytvoriť veľmi jednoduchým spôsobom krásne weby. Šablóny sú rozdelené podľa kategórií webstránok, čiže si tu naozaj každý nájde to svoje. Či už je Vaša stránka o športe, hudbe, umení alebo fotografií, pre každého je tu niečo prichystané. Ďalšou výhodou Wix-u je určite aj to, že je dostupný bezplatne. Zodpovedá tomu aj jeho obľúbenosť. Viac ako 75 miliónov stránok na celom internete je vytvorených práve pomocou neho. Nevýhodou by mohlo byť, že samotný HTML alebo CSS kód sa nedá upraviť podľa seba.

Shopify

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že pomocou neho môžete tvoriť len online obchod, umožňuje vytváranie veľkého množstva funkcionality pre akúkoľvek webstránku. Jeho nevýhodou je, že je plateným softvérom a nie celkom lacným k tomu. Ako pozitívum sa určite hodnotí jeho možnosť jednoducho editovať výzor webstránky pomocou skvelého výkonného vizuálneho editora. Okrem základných šablón máte možnosť zakúpiť dizajnovo prepracované šablóny, ktoré Váš web krásne doplnia. Ak zahájite predaj na svojom online obchode, môžete ihneď sledovať a analyzovať štatistiky predaja a iných parametrov. A ak si náhodou niekedy nebudete vedieť radi, tím zákazníckej podpory Vám ochotne odpovie na Vaše otázky. Nevýhodou je určite provízia, ktorú si Shopify pýta za predané produkty, a ktorá s pohybuje od 0,5 do 2%.

Jimdo

Tento vynikajúci bezplatný editor webových stránok bol navrhnutý v Nemecku. K jeho založeniu došlo v roku 2007, keď sa traja priatelia programátori rozhodli spojiť svoje talenty a vytvoriť tento editor. Umožňuje tvorbu jednoduchých webstránok až po komplikované, dizajnovo vycibrení stránky. Jeho bezplatná verzia Vám umožní len tvorbu jednej jednoduchej webovej stránky. Ak chcete využívať možnosť online obchodu, budete si musieť zaplatiť členstvo. Ale celkovo Jimdo predstavuje výborné riešenie pre tvorbu internetových stránok za prijateľné ceny.

Weebly

Tento editor patrí medzi jedného z najstarších a najpopulárnejších programov na tvorbu webových stránok. Tento bezplatný softvér je navrhnutý tak, že môžete pomocou neho vytvárať dizajny pre najrôznejšie stránky. Môžu to byť profesionálne stránky, osobné blogy alebo online obchody. Jeho použitie je veľmi jednoduché a editor obsahuje veľké množstvo vynikajúcich šablón. Okrem šablón disponuje tento editor aj veľkým množstvom dostupných aplikácií, ktoré zjednodušujú tvorbu webu. Môžete taktiež nahrať aj svoje vlastné šablóny alebo upravovať HTML alebo CSS kód na Vašej stránke.

Mobilný dizajn

Viete, že už za pár rokov bude na svete niekoľkých mesiacov bude v obehu viac mobilov ako je celkovo na svete obyvateľov? Chytré telefóny sú už každodennou súčasťou nášho života a nemožno ich z neho odmyslieť. Práve preto je dôležité, aby Vaša nová webová stránka mohla v dnešnej dobe konkurovať inovatívnym a interaktívnym dizajnom najmä pre smartfóny. Už sa ale dávno nejedná len o dizajn webovej stránky, ktorý je prispôsobený prehliadaniu obsahu na mobile, ale zahŕňa aj vývoj separátnych aplikácií a iných možností prístupu cez sociálne siete.

Predtým než sa pustíme do dizajnu webovej stránky pre mobilné zariadenie si treba uvedomiť niekoľko základných faktov. Nie každé mobilné zariadenia má rovnaký rozmer. Tablety sú často schopné zobrazovať takmer kompletnú webovú stránku bez toho, aby obsah vyzeral skreslene. Naopak na smartfóne je vzhľadom na malý display určite nutné zjednodušenie zobrazenia obsahu a dôraz na detail. Predstavíme Vám teda niekoľko rád, ako správne zvládnuť dizajn určený špeciálne pre mobilné prehliadače a zariadenia.

1. Venujte sa prieskumu, aké zariadenia používajú Vaši čitatelia.

Aj napriek veľkému úsiliu nie je možné spraviť dokonalú webstránku pre každého užívateľa. Práve preto je najlepšie zistiť najpoužívanejšie prehliadače a mobilné zariadenia Vašich čitateľov. Budete sa tak môcť sústrediť na dizajn zameraný najmä na tieto, aby čo najväčší počet zákazníkov bol spokojný a mal dokonalý zážitok z prehliadania Vášho webu. Je dôležité poznať či čitatelia používajú iPhone alebo Android a aké prehliadač uprednostňujú.

2. Dbajte na stručnosť.

Na rozdiel od stránok pre prehliadanie na počítači, je nutné aby užívateľ na mobile či smartfóne mal prehľad čo môže na Vašej stránke robiť, kde čítať, prípadne pridávať obsah a kde je skryté navigačné menu. Preto si musíte ujasniť účel, dizajn a rozmiestnenie Vašej webovej stránky už vopred a nie vždy sa tieto parametre zhodujú pre webstránku zobrazenú na mobile alebo počítači. Čitateľ by sa mal vedieť ľahko dostať z jedného článku na druhý a rýchlo sa vrátiť späť kedykoľvek bude chcieť.

3. Sústreďte sa na dizajn v jednom stĺpci.

Mobilné zariadenia s menším displejom určite poteší dizajn a text, ktorý sa nachádza v jednom stĺpci. Najlepšie v tomto prípade je použiť responzívny dizajn, v ktorom sa obsah prispôsobuje veľkosti displeja.

4. Ušetrite miesto použitím ikon.

Využitie ikon sa odkazy na sociálne siete, kontaktné možnosti alebo iné ovládacie prvky je určite prínosom pre zážitok užívateľa na Vašej webovej stránke. Ak využijete rôzne ikony, môžete nielen ušetriť čas, keďže užívateľ nemusí spraviť toľko klikov a aj miesto, ktoré môžete využiť na zobrazenie iného dôležitého obsahu.

5. Vyskúšajte si to na vlastnom telefóne.

Určite ste už niekedy na svojom mobile prehliadali webovú stránku a museli ste si obrazovku priblížiť, keďže ikony alebo písmo boli moc malé, aby ste na nich mohli prstom ťuknúť alebo ich dobre vidieť. Podľa najnovších prieskumov by políčka na webovej stránke prispôsobenej na zobrazovanie na mobilnom zariadení nemali mať menej ako 44 pixelov. Taktiež v dnešnej uponáhľanej dobe je človek často odkázaný na držanie a ovládanie smartfónu len jednou rukou. Myslite teda na to aj pri dizajne webstránky. Mala by byť plne ovládateľná jedných prstom, najčastejšie palcom.